Resource Scripture: มัทธิว 9:35-38

4 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

งานพันธกิจของไรน์ฮาร์ด บองเก้ (REINHARD BONKE)

ไรน์ฮาร์ด บองเก้ ได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าเมื่ออายุ 12 ปี ท่านมีภาระใจที่แรงกล้าและถวายตัวไปทำพันธกิจที่ทวีปแอฟริกา เมื่ออายุ ...

มนุษย์ คือ อะไร ?

อาจมีการให้ความหมายของความเป็นมนุษย์ที่แตกต่างกันออกไป พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายคำว่า ...