Resource Scripture: ลูกา 1-2

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

กำเนิดพระเยซู – พระกิตติคุณลูกา บทที่ 1-2

ในตอนแรกของซีรีส์ห้าตอนเกี่ยวกับพระกิตติคุณลูกา เราจะสำรวจเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์เกี่ยวกับการกำเนิดของพระเยซู สถานะต่ำต้อยของครอบครัวพระเยซูในสังคมของคนอิสราเอลสื่อถึงลักษณะกลับตาลปัตรแห่งอาณาจักรของพระเยซูที่จะมาถึง