Resource Scripture: อธิบาย

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

สิ่งที่อธิบายความเป็นคุณ

มี 2 สิ่งที่อธิบายความเป็นคุณได้ : "ความอดทน" ในเวลาที่ชีวิตคุณยังไม่มีอะไร "ทัศนคติ" ในเวลาที่ชีวิตคุณมีทุกสิ่งพร้อม “Two ...