Resource Scripture: อบรมการสร้างสาวก

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

บันทึกคำสอนจากสัมมนาเรื่อง “การสร้างสาวก ยิ่งสร้างยิ่งลึก”

บันทึกคำสอนจากสัมมนาเรื่อง "การสร้างสาวก ยิ่งสร้างยิ่งลึก" ในสัมมนานี้คุณจะได้เข้าใจการร่วมงานกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการสร้างสาวก ...