Resource Scripture: 1 เธสะโลนิกา 5:18

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

จงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณี หมายความว่าอย่างไร?

คุณรู้ไหมว่า…การขอบคุณพระเจ้า เป็นตัวบ่งชี้ถึงสัมพันธภาพที่แท้จริงของเรากับพระองค์?
การขอบคุณพระเจ้า เป็นการเปิดเผยให้เห็นชัดว่าเรารู้จักพระเจ้าจริงๆ ไหม?
วันนี้ คุณขอบคุณพระเจ้าได้ในทุกกรณีแล้วยัง?