Tag: กฎหมาย

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

คริสเตียนไทยท่ามกลางมรสุมทางการเมือง

สภาวะทางการเมืองไทยในปี 2020 นี้ เราจำเป็นต้องมีแนวทางในการคิดและการปฏิบัติต่อเรื่องการเมืองจากเนื้อหาของพระคริสตธรรมคัมภีร์ พร้อมด้วยข้อเสนอแนะบางอย่าง