Tag: กลับใจ

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

เมื่อพระเจ้าสัมผัส

ไมเคิล เบรทเวท (Michael Braithwaite) ชายอเมริกันในรัฐเคนตั๊กกี้ ผู้ซึ่งเคยเป็นเจ้าของร้านขายหนังสือลามกในอดีต เมื่อเขากลับใจมาเป็นคริสเตียน ...