Tag: การตลาด

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

โคคา-โคล่า

โคคา-โคล่า ถูกคิดค้นขึ้นโดยเภสัชกรนามว่า จอห์น เพมเบิลตัน ในรัฐจอร์เจีย อเมริกา ในปี 1886 ช่วงแรกที่เริ่มวางขายนั้น ...