Tag: การถวาย

2 Results
Filter Results

งานพันธกิจของไรน์ฮาร์ด บองเก้ (REINHARD BONKE)

ไรน์ฮาร์ด บองเก้ ได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าเมื่ออายุ 12 ปี ท่านมีภาระใจที่แรงกล้าและถวายตัวไปทำพันธกิจที่ทวีปแอฟริกา เมื่ออายุ ...