Tag: การนมัสการ

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

นมัสการเปลี่ยนหัวใจให้จดจ่อที่ ‘พระเจ้า’

เมื่อเรานมัสการพระเจ้า ปัญหาไม่ได้หายไป แต่มุมมองต่อปัญหาของเราเปลี่ยนไป เพราะการนมัสการเปลี่ยนหัวใจที่จดจ่อกับ ...

คนหิวก็ต้องกิน

ความหิวของร่างกายถูกตอบสนองได้ค่อนข้างง่าย อาจเริ่มซับซ้อนขึ้นเมื่อต้องตอบสนองความต้องการด้านจิตใจ แต่ถ้าจิตวิญญาณของเราหิวและกระหายล่ะ คุณรู้จริงๆ ใช่ไหมว่าต้องตอบสนองอย่างไร?