Tag: การปกครอง

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

หลักคำสอนในพระคัมภีร์เรื่องการเมืองการปกครอง ตอนที่ 1: พระเจ้า รัฐบาล และอารยะขัดขืน 

1) พระเจ้าเองทรงอนุญาตให้เกิดรัฐบาลและการปกครอง คริสเตียนทุกคนจึงต้องเคารพกฎหมาย  “ทุกคนจงยอมอยู่ใต้บังคับของผู้ที่มีอำนาจปกครอง ...

การเมือง เรื่องที่ขยับเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆ

“หลักพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย” เป็นมากกว่าเลือกตั้ง คือระบอบจะต้องเอื้อให้เกิดการมองทุกคนเท่าเทียมกัน เคารพสิทธิเสรีภาพของกันและกัน ต้องแบ่งแยกอำนาจ ไม่รวมอำนาจนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการไว้ที่กลุ่มเดียว เปิดเผยนำเรื่องมาสื่อให้โปร่งใสไม่ปิดกั้น เพื่อให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบ เป็นอุดมคติที่ต้องช่วยกันผลักดันให้ไปให้ถึง