Tag: การเป็นพยาน

4 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ประกาศพระวจนะ…ทั้งในขณะที่มีโอกาสและไม่มีโอกาส

เมื่อเรารักพระเจ้า เราจะไม่ละเลยการประกาศข่าวประเสริฐ แต่จะมองหา “โอกาส” ที่เหมาะสม แม้ในสถานการณ์ร้ายอย่างโควิด เราเห็นหลายคริสตจักรใช้โอกาสนี้ เพื่อแสดงความรัก เพื่อช่วยเหลือผู้คน และเพื่อประกาศข่าวประเสริฐ ในบทความนี้ อ.สมใจได้จำแนก 4 รูปแบบการประกาศที่พบเห็นในพันธสัญญาใหม่

การสร้างบทสนทนาเพื่อเข้าสู่พระกิตติคุณ

การทำให้บทสนทนานำเข้าไปสู่เรื่องจิตวิญญาณนั้น เป็นส่วนที่ยากที่สุดของการเป็นพยานข่าวประเสริฐ เป็นเรื่องง่ายที่เราพูดคุยกับเพื่อนๆ ...

Object vs Subject

มาเรียนรู้และเข้าใจการมองสิ่งต่างๆ ด้วยหลัก OBJECT & SUBJECT และเมื่อคุณเริ่มแยกแยะ 2 สิ่งนี้ได้แม่นและคล่อง เมื่อนั้นชีวิตสุขขึ้น เพื่อนมากขึ้น ท้ายบทความมีคำถามให้ลองฝึกฝนกัน