Tag: การเมือง

5 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

หลักคำสอนในพระคัมภีร์เรื่องการเมืองการปกครอง ตอนที่ 1: พระเจ้า รัฐบาล และอารยะขัดขืน 

1) พระเจ้าเองทรงอนุญาตให้เกิดรัฐบาลและการปกครอง คริสเตียนทุกคนจึงต้องเคารพกฎหมาย  “ทุกคนจงยอมอยู่ใต้บังคับของผู้ที่มีอำนาจปกครอง ...

คริสเตียนไทยท่ามกลางมรสุมทางการเมือง

สภาวะทางการเมืองไทยในปี 2020 นี้ เราจำเป็นต้องมีแนวทางในการคิดและการปฏิบัติต่อเรื่องการเมืองจากเนื้อหาของพระคริสตธรรมคัมภีร์ พร้อมด้วยข้อเสนอแนะบางอย่าง

มุมมองพระคัมภีร์ กับ การเชื่อฟังคำสั่งของผู้ปกครองบ้านเมือง

ช่วงที่การเมืองกำลังร้อนระอุ ผมเห็นการถกเถียงกันในวงกว้าง เช่น คริสเตียนแสดงความเห็นทางการเมืองได้มากน้อยแค่ไหน ...

ทำยังไงเมื่อเครียดจากข่าวการเมือง

ความวุ่นวายของการเมืองไทย เป็น 1 ในเรื่องที่สร้างความตึงเครียดให้กับคริสเตียน โดยเฉพาะผู้ที่ใส่ใจความเป็นไปของบ้านเมือง และเพื่อบรรเทาจิตใจให้ผ่อนคลายลง เราจึงขอแนะนำแนวทางง่ายๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริโภคข่าวสารในแต่ละวัน

การเมือง เรื่องที่ขยับเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆ

“หลักพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย” เป็นมากกว่าเลือกตั้ง คือระบอบจะต้องเอื้อให้เกิดการมองทุกคนเท่าเทียมกัน เคารพสิทธิเสรีภาพของกันและกัน ต้องแบ่งแยกอำนาจ ไม่รวมอำนาจนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการไว้ที่กลุ่มเดียว เปิดเผยนำเรื่องมาสื่อให้โปร่งใสไม่ปิดกั้น เพื่อให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบ เป็นอุดมคติที่ต้องช่วยกันผลักดันให้ไปให้ถึง