Tag: การเลือก

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

สิ่งที่ผู้เชื่อควรตั้งคำถามเกี่ยวกับน้ำพระทัยของพระเจ้า

การแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้ากลายเป็นปัญหาสากลของคริสเตียน บทความนี้ให้มุมมองการพบน้ำพระทัยพระเจ้าที่น่าสนใจ โดยเริ่มจากการตั้งคำถามที่ถูกต้อง