Tag: ควาคิด

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

การเปลี่ยนความปรารถนาส่วนลึก

ผมเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับ เทปลดความอ้วน เทปนี้ถูกบันทึกเสียงในคลื่นความถี่ที่หูไม่ได้ยิน ...