Tag: ความกระหาย

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

คนหิวก็ต้องกิน

ความหิวของร่างกายถูกตอบสนองได้ค่อนข้างง่าย อาจเริ่มซับซ้อนขึ้นเมื่อต้องตอบสนองความต้องการด้านจิตใจ แต่ถ้าจิตวิญญาณของเราหิวและกระหายล่ะ คุณรู้จริงๆ ใช่ไหมว่าต้องตอบสนองอย่างไร?