Tag: ความหลากหลาย

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ทำไมคริสเตียนถึงมีหลายคณะนิกาย ดีหรือไม่ดี?

ทำไมคริสเตียนถึงมีหลายคณะนิกาย ในเมื่อทุกคนรักพระเยซู พวกเขาจะอยู่ด้วยกันไม่ได้หรือ? บทความนี้สะท้อนแง่มุมที่กว้างขึ้นของคำว่า “เอกภาพ” บนความหลากหลาย