Tag: คำตอบ

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

คำถาม-คำตอบ สำหรับคริสเตียนเข้าใหม่

หนังสือเกี่ยวกับการตั้งคำถามและคำตอบในพระคัมภีร์และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของพระเยซูคริสต์ เพื่อให้เยาวชนและผู้เชื่อใหม่จะได้รับความรู้มากยิ่งขึ้น