Tag: คำถาม

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

คำถาม-คำตอบ สำหรับคริสเตียนเข้าใหม่

หนังสือเกี่ยวกับการตั้งคำถามและคำตอบในพระคัมภีร์และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของพระเยซูคริสต์ เพื่อให้เยาวชนและผู้เชื่อใหม่จะได้รับความรู้มากยิ่งขึ้น

สิ่งที่ผู้เชื่อควรตั้งคำถามเกี่ยวกับน้ำพระทัยของพระเจ้า

การแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้ากลายเป็นปัญหาสากลของคริสเตียน บทความนี้ให้มุมมองการพบน้ำพระทัยพระเจ้าที่น่าสนใจ โดยเริ่มจากการตั้งคำถามที่ถูกต้อง