Tag: คำอุปมา

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

เข้าใจวิธีการอ่าน “คำอุปมาของพระเยซู”

การจะเข้าใจและตีความคำอุปมาพระเยซูได้ดี เราจำเป็นต้องรู้แนวคิดและองค์ประกอบของคำอุปมาอย่างถูกต้อง หนังสือเล่มนี้จะช่วยทำให้เราเข้าใจที่มาที่ไปของคำอุปมาได้ดีขึ้น

ข้อคิดจากอุปมาเรื่องเศรษฐีกับลาซารัส

หนึ่งในคำอุปมาที่คนมักจะตีความเกินเลยไปจากสิ่งที่พระคัมภีร์ต้องการสื่อ คือเรื่อง “เศรษฐีกับลาซารัส” แล้วที่จริงใจความหลักของคำอุปมานี้คืออะไร