Tag: คุณครู

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

โครงการสอนนักเรียนในโรงพยาบาล

โรงเรียนแห่งหนึ่งมีโครงการช่วยนักเรียนที่ขาดเรียนเพราะป่วยเข้าโรงพยาบาลให้สามารถเรียนตามเพื่อนได้ทัน วันหนึ่งคุณครูในโครงการได้รับมอบหมายให้ไปสอนนักเรียนที่ป่วยคนหนึ่ง ...