Tag: คู่มืออธิษฐาน 40 วัน

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

คู่มืออธิษฐานแห่งชาติ 40 วัน เคลื่อนไปสู่ฤดูกาลใหม่

ประกาศวาระแห่งการอธิษฐานอดอาหาร 40 วันเพื่อประเทศไทย เคลื่อนไปสู่ฤดูกาลใหม่ สามารถดาวน์โหลดคู่มืออธิษฐานแห่งชาติ ...