Tag: จุดยืน

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

จุดยืนที่พึงมี!

จำเป็นที่ต้องยอมทุกครั้งไหม มีเรื่องไหนบ้างที่เรายืนบนจุดยืนของเราได้ ไม่ต้องคล้อยตามเสมอได้หรือเปล่า