Tag: ซาตาน

5 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ซาตานเคยเป็นผู้นำนมัสการบนสวรรค์หรือเปล่า?

เราต้องกล้าตั้งคำถามกับคำกล่าวที่ว่า มารซาตานเคยเป็นผู้นำนมัสการบนสวรรค์มาก่อน? ว่าถูกต้องหรือไม่? ความคิดเรื่องนี้มาจากไหน?

ที่สุดในการหลอกมนุษย์

มารและสมุนของมันกำลังประชุมเพื่อหาหนทางให้มนุษย์ปฏิเสธข่าวประเสริฐของพระเยซู
มารตนหนึ่งกล่าวว่า “ให้เราไปหลอกมนุษย์กันดีกว่าว่าโลกนี้ไม่มีพระเจ้า”