Tag: ดร.อาณัติ เป้าทอง

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2021 — ดร.อาณัติ เป้าทอง —

ในชีวิตของเราย่อมรับบทบาทที่หลากหลาย เช่น พ่อ, สามี, เพื่อน และ อื่น ๆ โดยที่แต่ละบทบาทก็จะกำหนดความรับผิดชอบและหน้าที่ของมัน ...