Tag: ดร.อาณัติ เป้าทอง

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

“7 สิ่งที่เรียนรู้ในปี 2022” – ดร.อาณัติ เป้าทอง –

ตลอด 1 ปีที่ผ่าน มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมาย ทั้งที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ และเมื่อพิจารณาเหตุการณ์ต่าง ...

7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2021 — ดร.อาณัติ เป้าทอง —

ในชีวิตของเราย่อมรับบทบาทที่หลากหลาย เช่น พ่อ, สามี, เพื่อน และ อื่น ๆ โดยที่แต่ละบทบาทก็จะกำหนดความรับผิดชอบและหน้าที่ของมัน ...