Tag: ตัวคนเดียว

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ตัวคนเดียว จะรับมือไหวหรือ?

“แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลาย!” “In everything we have ...