Tag: ทาส

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ประกาศเลิกทาสในจาไมก้า

ในปี 1838 มีประกาศเฉลิมฉลองการเลิกทาสทั่วประเทศจาไมก้า ทาสมากมายรับอิสรภาพและเต็มด้วยความยินดี ยกเว้น…