Tag: นาซี

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

คริสตจักรต่อจักรวรรดินาซี

ไอน์สไตน์ เกิดในครอบครัวชาวยิวซึ่งไม่ได้เป็นคริสเตียนในยุโรป และประสบกับเหตุการณ์การทำร้ายผู้คนของนาซีด้วยตนเอง เขาได้กล่าวว่า ...