Tag: บัพติศมา

3 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

เปิดเบื้องลึกของการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์และการพูดภาษาแปลกๆ

วันเพ็นเทคอสต์ (Pentecost) เป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญของชาวยิวที่ฉลองกันอยู่จนถึงปัจจุบัน วันเพ็นเทคอสต์คือวันที่ ...

เข้าใจผิด

กลางศตวรรษที่ 5 ได้มีเรื่องราวของการรับบัพติศมาของกษัตริย์เอ็นกัส โดยนักบวชผู้หนึ่ง ในระหว่างพิธีบัพติศมาในน้ำนั้นนักบวช ...

กษัตริย์เอ็นกัสรับบัพติสมา

กลางศตวรรษที่ 5 ได้มีเรื่องราวของการรับบัพติศมาของกษัตริย์เอ็นกัส โดยนักบวชผู้หนึ่ง ในระหว่างพิธีบัพติศมาในน้ำนั้นนักบวช ได้บังเอิญเอาไม้เท้า ทิ่มพลาดลงไปที่เท้าของกษัตริย์อย่างแรงโดยไม่ได้ตั้งใจ