Tag: ประเพณี

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ประเพณีของตระกูล Hapsburg

มีประเพณีที่แปลก ๆ ของตระกูล Hapsburg ผู้สูงส่งตระกูลหนึ่งของประเทศออสเตรีย ตระกูลนี้เป็นตระกูลที่มั่งคั่งแห่งกรุงเวียนนา ...