Tag: ปลอบ

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

วิธี “ไม่ช่วยเหลือ” ผู้ที่ทุกข์ใจ

เมื่อคุณนั่งอยู่กับเพื่อนที่กำลังทุกข์ใจ คุณรู้ว่าต้องปลอบประโลมใจ และช่วยให้เพื่อนดีขึ้น มีข้อควรระวัง 4 สิ่งที่คุณต้องหลีกเลี่ยงเมื่อต้องอยู่กับคนที่กำลังทนทุกข์ เพื่อคุณจะไม่ไปเทก้อนถ่านที่กำลังร้อนระอุลงบนศีรษะของเพื่อนที่กำลังนั่งอย่างโศกเศร้าอยู่บนกองเถ้าถ่านนั้น