Tag: ปัญหา

8 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

คำพยาน วรวุฒิ นิยมทรัพย์ (โอ๊ต) “พระเจ้าทำให้ผมเป็นคนใหม่”

จากคนที่ยึดมั่นในความคิดและพึ่งพาตัวเองตลอดมา เมื่อถึงจุดที่ปัญหาต่างๆเข้ามาในชีวิต เขาได้เปิดใจออกให้กับพระเจ้า และได้เจอสันติสุขที่เปลี่ยนชีวิตของเขาทุกอย่าง จนถึงวันนี้เขาและครอบครัวตั้งใจจะอยู่ในทางของพระเจ้าตลอดไป

สัตว์ร้ายที่เลี้ยงไม่เชื่อง

มนุษย์พยายามจะเปลี่ยนสุนัขป่าที่ดุร้ายโดยเลี้ยงให้เชื่องเป็นเวลากว่าหลายร้อยปีแล้ว แต่จุดเริ่มต้นอย่างไรนั้น ...

นมัสการเปลี่ยนหัวใจให้จดจ่อที่ ‘พระเจ้า’

เมื่อเรานมัสการพระเจ้า ปัญหาไม่ได้หายไป แต่มุมมองต่อปัญหาของเราเปลี่ยนไป เพราะการนมัสการเปลี่ยนหัวใจที่จดจ่อกับ ...