Tag: ผลไม้

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

แอปเปิ้ลเน่า

พ่อคนหนึ่งเรียกลูกทั้ง 3 ของตนมา และมอบผลแอปเปิ้ลเน่าให้ทาน ลูกคนแรก กินผลแอปเปิ้ลเน่านั้นทั้งลูก ลูกคนที่สอง ...