Tag: ผู้รับใช้

4 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

Newroad | พร้อมแตกต่าง

“เพราะว่าเมื่อก่อนท่านเป็นความมืด แต่บัดนี้ท่านเป็นความสว่างแล้วในองค์พระผู้เป็นเจ้า จงดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่าง” เอเฟซัส 5:8

หนุนใจกันและกันให้มากบนเส้นทางแห่งความเชื่อนี้

เส้นทางแห่งความเชื่อนี้เป็นเส้นทางที่แคบและต้องเดินทางไกล เราต้องหนุนใจกันและกันให้มากเข้าไว้