Tag: ผู้เชื่อใหม่

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ : 20 บทสำหรับผู้เชื่อใหม่

บทเรียนเหล่านี้เขียนเพื่อช่วยคริสเตียนใหม่ให้มีความเข้าใจ และมีรากฐานที่ดีในชีวิตคริสเตียนของเขา เหมาะสมโดยตรงสําหรับผู้ที่เริ่มมาเชื่อพระเยซูคริสต์ ...

คำถาม-คำตอบ สำหรับคริสเตียนเข้าใหม่

หนังสือเกี่ยวกับการตั้งคำถามและคำตอบในพระคัมภีร์และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของพระเยซูคริสต์ เพื่อให้เยาวชนและผู้เชื่อใหม่จะได้รับความรู้มากยิ่งขึ้น