Tag: ฝ่ายวิญญาณ

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

มาตรวจสุขภาพฝ่ายวิญญาณประจำปีกัน

ทุกๆ ปี เราไปตรวจสุขภาพร่างกาย มีประเมินสุขภาพทางการเงินช่วงสิ้นปี บางทีก็มีประเมินผลงานที่ออฟฟิศ แต่เราลืมตรวจสุขภาพฝ่ายวิญญาณกันหรือเปล่า?

3 สัญญาณเตือนจิตวิญญาณขาดสารอาหาร (Advertorial)

ในแต่ละวันร่างกายของเราจะได้รับพลังงานจากอาหารที่รับประทานเข้าไป การที่เราอดอาหารเป็นเวลานานจะทำให้ไม่มีพลังงานเข้าไปในร่างกาย ...