Tag: พระคัมภีร์กับการเมืองการปกครอง

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

หลักคำสอนในพระคัมภีร์เรื่องการเมืองการปกครอง ตอนที่ 1: พระเจ้า รัฐบาล และอารยะขัดขืน 

1) พระเจ้าเองทรงอนุญาตให้เกิดรัฐบาลและการปกครอง คริสเตียนทุกคนจึงต้องเคารพกฎหมาย  “ทุกคนจงยอมอยู่ใต้บังคับของผู้ที่มีอำนาจปกครอง ...