Tag: พระเจ้ามีสามบุคคล

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ตรีเอกานุภาพ ตอนที่ 2 – ตรีเอกานุภาพ คืออะไร (𝐓𝐫𝐢𝐧𝐢𝐭𝐲 𝐏𝐚𝐫𝐭 𝟐 – 𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐢𝐬 𝐓𝐫𝐢𝐧𝐢𝐭𝐲?)

𝐈. คำจำกัดความ 𝐃𝐞𝐟𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 ในภาษาไทยคำว่า ตรีเอกานุภาพ มาจากคำว่า ตรี (แปลว่า สาม)+ เอกา (แปลว่า ...