Tag: พันธสัญญาใหม่

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ภาพรวม : พันธสัญญาใหม่ New Testament

วิดีโอนี้แสดงให้เห็นถึงรูปแบบทางวรรณกรรมของพันธสัญญาใหม่ทั้งหมด และทำให้เห็นถึงความต่อเนื่องจากเรื่องราวในพระคัมภีร์ของฮีบรู