Tag: ฟีเลโมน

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

“โอเนสิมัส” จากคนบาป สู่ ศิษยาภิบาล

คุณคิดว่า จะเกิดอะไรขึ้นกับทาสของฟีเลโมน ที่ชื่อ โอเนสิมัส ที่เป็นคนหัวขโมย และถูกจับได้ จนเปาโลต้องขอร้องให้ทุกคนให้อภัยเขา แม้พระคัมภีร์จะไม่ได้บอกเรื่องราวชีวิตต่อจากนั้นของโอเนสิมัสว่าเป็นอย่างไร แต่มีบันทึกจากปิตาจารย์ ที่ชื่อ อิกเนเซียส เกี่ยวกับชายคนนี้ ที่คุณจะคาดไม่ถึง