Tag: ภาษาฮีบรู

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

พลิกความสัมพันธ์กับพระเจ้าด้วยการเข้าใจความหมายคำว่า “ฟัง” ในภาษาฮีบรู

ไม่น่าเชื่อว่า คำว่า “ฟัง” หรือ shema ในพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูนั้น มีความหมายที่ลึกซึ้ง และเมื่อคุณเข้าใจ มันจะช่วยปรับมุมมองชีวิตกับพระเจ้าให้ดีขึ้นได้