Tag: มนุษย์เกิดมา

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

มนุษย์คือใคร? “การสำรวจมนุษยชาติ: มุมมองของคริสเตียน”

มนุษยชาติได้รับสิทธิพิเศษ  และมีของขวัญพิเศษคือจิตสำนึกเสรีภาพทางความคิด และความสามารถในการใช้เหตุผล  ทุกวัฒนธรรม ...