Tag: มองไกลๆ

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

Wut Wongsunsern – มองไกล ๆ

ในเวลาที่เรามองไปรอบตัวแล้วไม่เห็นใคร ในเวลาที่ปัญหารายล้อมอยู่รอบกาย ในเวลาที่หนทางข้างหน้าช่างมืดมน อยากให้เรา "มองไปที่พระเจ้า" เราจะพบแสงสว่าง ...