Tag: มัทธิว 28:18-20

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

BB.Mind – สิทธิอำนาจ

"สิทธิอำนาจ" หมายถึง การอนุญาตให้มนุษย์บนแผ่นดินโลกที่ได้รับเรียกและได้รับแต่งตั้ง ให้กระทำแทนและในพระนามของพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาหรือพระเยซูคริสต์ในการทำงานของพระผู้เป็นเจ้า ...