Tag: ยกโทษ

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

Password เข้าสวรรค์

มีเรื่องเล่าสมมติว่า ผู้หญิงคนหนึ่งป่วยหนักและเสียชีวิต แล้วเธอก็ได้ขึ้นไปบนสวรรค์ ยืนอยู่ตรงประตูประดับมุกสวยงามต่อหน้าเปโตร เธออุทานด้วยความตื่นเต้น ...