Tag: ยำเกรงพระเจ้า

3 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

เมืองอัลโมลอนก้า ประเทศกัวเตมาลา

สมัยก่อน เมืองนี้เต็มไปด้วยปัญหาอาชญากรรม แม้จะมีประชากรเพียง 19,000 คน แต่ต้องมีคุกถึง 4 แห่งซึ่งล้วนเนืองแน่นไปด้วยอาชญากรจนเต็มความจุ ...