Tag: ยุคสุดท้าย

7 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

คริสตจักรทำอะไรได้บ้างในช่วงโควิดยืดเยื้อ

คริสตจักร คือ ชุมชนผู้เชื่อที่ตั้งใจร่วมผูกพันกันโดยตระหนักว่าทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ...

อธิบายไทม์ไลน์ 70 สัปตะ

หนึ่งในเล่มที่ตีความยากคือ พระธรรมดาเนียล และหนึ่งในเรื่องที่เข้าใจยากของเล่มนี้ คือ นิมิตของดาเนียลเรื่อง 70 สัปตะ… บทความนี้ช่วยให้เราเห็นภาพรวมและไทม์ไลน์ของ 70 สัปตะ และทำให้เราเชื่อมโยงเข้ากับการเสด็จกลับมาของพระเยซูในยุคสุดท้ายได้ชัดเจนขึ้น

แนวคิดเกี่ยวกับยุคพันปี และการถูกรับขึ้นไปของคริสตจักร

ทัศนะเรื่อง “ยุคพันปี” และเรื่อง “การถูกรับขึ้นไป” ยังคงเป็นประเด็นถกเถียงในหมู่คริสเตียน เพราะเป็นเรื่องอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้น และความยากในการตีความภาษาเชิงสัญลักษณ์ของพระธรรมวิวรณ์

“ดินแดนผู้ตาย” มีอยู่จริง หรือเป็นแค่สีสันของคำอุปมา

"แดนผู้ตาย" หรือ "เฮดีส" (Hades) ได้ถูกอธิบายใน อุปมาเรื่องเศรษฐีและลาซารัส อย่างละเอียด เพื่อให้เห็นถึงความทุกข์ทรมานของเศรษฐีหลังความตาย ...

การตอบสนองทางจิตวิญญาณในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

ก่อนอื่นขอเป็นกำลังใจให้คุณหมอ พยาบาล บุคคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกคนให้สามารถรับมือกับโรคโควิด-19 ...

สรุปคำศัพท์เกี่ยวกับวาระสุดท้าย

วาระสุดท้าย หรือ สิ่งสุดท้าย (Eschatology) เป็นคำกลางๆ ที่หมายถึง ศาสนศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับวาระสุดท้าย ...