Tag: วาระ มีชูธน

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

“7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023” – อ.วาระ มีชูธน

1.GOD First พระเจ้าต้องเป็นเหตุผลแรกและเหตุผลเดียว ถ้าไม่มีพระองค์ในสมการ ผลที่ออกมาก็ไม่มีคุณค่า ...

“7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2022” – อ.วาระ มีชูธน –

1.เมื่อคุณคิดว่าคุณถูกฝัง แต่ในความเป็นจริงพระเจ้ากำลังปลูก ในปี 2022 มีอีกหลายเรื่องราวที่ทำให้เสียใจ ...