Tag: ศจ.ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

“7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023” – ศจ.ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

1.จง “เชี่ยวชาญในการดี แต่โง่ทึ่มในการชั่ว” ถ้อยคำนี้เป็นของอาจารย์เปาโลในพระธรรมโรม 16:19 ซึ่งผมขอยกให้เป็นสิ่งสำคัญที่เรียนรู้สำหรับปี ...