Tag: ศิลาและป้อมปราการ

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

เต้น นรารักษ์ – ศิลาและป้อมปราการ

"ศิลาและป้อมปราการ" “พระยาห์เวห์ทรงเป็นศิลา ป้อมปราการ และผู้ช่วยกู้ของข้าพเจ้า ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า ...